KINEGRAM® for ID Documents

Kinegram for ID Cards

KINEGRAM® for ID Documents

Lična dokmenta, putne isprave, saobraćajna dokumenta i zdravstvena dokumenta sve više se izdaju u obliku kartica. Kako bih se zaštiti podaci od falsifikovanja i izmena, nekoliko KINEGRAM® proizvoda je na raspolaganju. Bez obzira koji sistem personalizacije se koristi, KINEGRAM® ispunjava tražene zahteve. Bliska saradnja sa poznatim proizvođačima sistema garantuje optimalno sigurnosno rešenje, u skladu sa spcifičnostima pojedinačnih projekata.

Images

For more information please contact us. We are happy to help.